Księgi handlowe

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych. Aby obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe była pełna oferujemy:

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej do księgi handlowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT-2
 • kontrolę zobowiązań i należności
 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej
 • sporządzanie raportów do Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Wprowadzenie do Sprawozdania, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa)
 • tworzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb klienta
 • prowadzenie korespondencji urzędowej związanej z działalnością firmy
 • odbiór dokumentów od Klienta
 • dostęp on-line do ksiąg rachunkowych
Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.